2C-E

Z Narkopedia
Skocz do:nawigacja, szukaj


Klasyfikacja podstawowa[edytuj]

Metka substancji[edytuj]

hyperreal.info

Wzór chemiczny

[]NCCC1=C(OC)C=C(CC)C(OC)=C1

Inne nazwy substancji

1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-2-aminoetan, 2,5-dimetoksy-etylofenyloetyloamina


Wikipedia[edytuj]

Na polskiej Wikipedii substancji poświęcona jest strona: https://pl.wikipedia.org/wiki/2C-E

Informacje ogólne[edytuj]

2C-E – jest organicznym związkiem chemicznmy, psychodeliczną substancją psychoaktywną z rodziny 2C, pochodna fenyloetyloaminy. Zgodnie z PIHKAL dawkowanie 2C-E waha się w przedziale 10–25 mg a czas działania wynosi 8 do 12 godzin.

2C-E to bardzo silny psychodelik, jego działania są bardzo indywidualne i zależą od wielu czynników set&settingu.

Opracowania naukowe[edytuj]

Autorskie zdjęcia i filmy związane z substancją[edytuj]

Otrzymywanie / pozyskiwanie[edytuj]

Synteza według PIHKAL:

Zawiesinę 140 g bezwodnego AlCl3 w 400 ml CH2Cl2 potraktowano 100 g chlorku acetylu. Szlam ten został dodany do energicznie mieszanego roztworu 110 g para-dimetoksybenzenu w 300 ml CH2Cl2. Mieszanie kontynuowano w temperaturze pokojowej przez następne 40 minut a następnie mieszaninę przelano do 2 litra wody, przy czym nastąpiło rozdzielenie faz. Faza wodna została wyekstrahowana 2x100 ml CH2Cl2 i połączone fazy organiczne zostały przepłukane 3x150 ml 5% NaOH. Przesącze po połączeniu i zakwaszeniu zostały wyekstrahowane 3x75 ml CH2Cl2 a ekstrakty przemyte raz nasyconym NaHCO3. Usunięcie rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem dało 28,3 g 2-hydroksy-5-metoksyacetofenonu w postaci żółtych kryształów, które po rekrystalizacji z podwójnej objętości wrzącego metanolu i osuszeniu dały 21,3 g produktu o t.t. 49-49,5 °C. Jego etylowanie służy jako punkt wyjścia do syntezy 2CE-5ETO. Frakcja CH2Cl2 po przemyciu roztworem zasady, została pozbawiona rozpuszczalnika na obrotowym parowniku do uzyskania pozostałości w postaci oleju. Dzięki destylacji w temperaturze 147-150 °C w pompie wodnej uzyskano z niego 111,6 g 2,5-dimetoksyacetofenonu w postaci niemalże białego oleju.

W kolbie okrągłodennej zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną, przedłużacz chłodnicy, termometr zanurzeniowy, magnetyczne mieszadło zostało umieszczone 100 g 2,5-dimetoksyacetofenonu, 71 g 85% płytek KOH, 500 ml glikolu trietylenowego i 125 ml 65% hydrazyny. Cała mieszanina została ogrzewania do wrzenia elektrycznym płaszczem a destylat był usuwany pozwalając na ciągły wzrost temperatury w kolbie. Kiedy temperatura osiągnęła 210 °C ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną utrzymano przez dodatkowe 3 godziny. Po ochłodzeniu mieszanina reakcyjna i destylat zostały połączone i przelane do 3 litrów wody a następnie wyekstrahowane 3x100 ml heksanu. Po przemyciu wyciągniętych ekstraktów wodą, rozpuszczalnik został usunięty pozostawiając 22 g bladosłomkowej cieczy, w której nie stwierdzono ani grupy hydroksylowej ani karbonylowej za pomocą IR. Została ona przedestylowana w temperaturze 120-140 °C w pompie wodnej dając 2,5-dimetoksy-1-etylobenzen w postaci białej cieczy. Zakwaszenie zużytej fazy wodnej stężonym HCl dało ciemny, czarny olej wyekstrahowany następnie 2x100 ml CH2Cl2. Usunięcie rozpuszczalnika na obrotowej parowaczce dało 78 g czarnej pozostałości przedestylowanej w temperaturze 90-105 °C pod ciśnieniem 0,5 mmHg. W ten sposób uzyskano 67,4 g pomarańczowo-bursztynowego oleju składającego się w większości z 2-etylo-4-metoksyfenolu. Związek ten można potraktować jako wyjściowy do otrzymywania homologów etosy. Jakkolwiek ponowne etylowanie (CH3I i KOH w metanolu) dostarczyć może 28 g dodatkowego 2,5-dimetoksybenzenu.

Roztwór 8,16 g 2,5-dimetoksy-1-etylobenzenu w 30 ml CH2Cl2 został oziębiony do 0 °C z zapewnieniem dobrego mieszania w obojętnej atmosferze helu. Dodano 11,7 ml bezwodnego chlorku cyny SnCl4, po czym 3,95 ml eteru metylowo-dichlorometylowego kroplami w ciągu pół godziny. Mieszając całość pozwolono powrócić do temperatury pokojowej a następnie trzymano na łaźni parowej przez godzinę. Potem przelano do 1 litra wody, wyekstrahowano 3x75 ml CH2Cl2, wyciągnięte ekstrakty przemyto rozcieńczonym HCl. Faza organiczna została pozbawiona rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem pozostawiając 10,8 g ciemnego lepkiego oleju. Został on przedestylowany w temperaturze 90-110 °C pod ciśnieniem 0,2 mmHg, co poskutkowało otrzymaniem bezbarwnego oleju tworzącego po ochłodzeniu białe kryształy. Uzyskany 2,5-dimetoksy-4-etylobenzaldehyd ważył 5,9 g i miał t.t. 46-47 °C. Oczyszczenie poprzez kompleks wodorosiarczynowi podniosło t.t. do 47-48 °C. Zastosowanie metody syntezy aldehydowej Vilsmeier’a (POCl3 i N-metyloformanilid) daje całkowicie nieprzewidywalne efekty. Pochodna malononitrylowa (z 0,3 g aldehydu i 0,3 g malononitrylu w 5 ml etanolu z kroplą trietyloaminy) skutkuje powstaniem czerwonych kryształów, które po rekrystalizacji z toluenu mają t.t. 123-124 °C.

Roztwór 21 g nieprzekrystalizowanego 2,5-dimetoksy-4-etylobenzaldehydu w 75 g nitrometanu został potraktowany 4 g bezwodnego octanu amonu i ogrzewany na łaźni parowej przez około 2 godziny. Postęp reakcji był najlepszy w przypadku zastosowania cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (TLC) surowej mieszaniny na płytkach żelu krzemionkowego z CH2Cl2 jako rozpuszczalnikiem. Nadmiar rozpuszczalnika i reagentów został usunięty pod zmniejszonym ciśnieniem pozostawiając granulowane pomarańczowe ciało stałe ponownie poddane krystalizacji z siedmiokrotnej objętości wrzącego metanolu. Po ochłodzeniu w zewnętrznej wodno-lodowej łaźni przez godzinę, żółty krystaliczny produkt został zebrany przez filtrację, przemyty zimnym metanolem i wysuszony, w wyniku czego otrzymano 13,4 g 2,5-dimetoksy-4-etylo-β-nitrostyrenu. Jego t.t. 96-98 °C zostałą podniesiona do 99-100 °C przez kolejną krystalizację z metanolu.

120 ml 1M roztworu tetrahydroglinianu litu Li[AlH4] w THF zostało wlane do trzyszyjkowej 500 ml kolby umieszczonej w obojętnej atmosferze z zapewnionym dobrym mieszaniem magnetycznym. Roztwór ten został ochłodzony do 0 °C w zewnętrznej łaźni wodno-lodowej, po czym dodano 3 ml 100% H2SO4 w czasie pół godziny. Następnie dodano 5,85 g 2,5-dimetoksy-4-etylo-β-nitrostyrenu w 40 ml ciepłego THF. Całość była mieszana przez 0,5 godziny z jednoczesnym powrotem do temperatury pokojowej a następnie ogrzewaniem na łaźni parowej przez 0,5 godziny i ponownym powrotem do temperatury pokojowej. Dodanie kroplami alkoholu izopropylowego zneutralizowało nadmiar wodorku a dodanie 4,5 ml 5% NaOH zaowocowało powstaniem serowatego białego osadu w zasadowym organicznym roztworze. Mieszaninę przefiltrowano i przemyto THF, przesącz odparowano do uzyskania 2,8 g niemalże białego oleju. Z osadu utworzono zawiesinę w THF, nieco zalkalizowano dodatkiem 5% NaOH, ponownie przefiltrowano a rozpuszczalnik usunięto uzyskując kolejne 2,8 g surowego produktu. Obie pozostałości połączono i przedestylowano w temperaturze 90-100 °C pod ciśnieniem 0,25 mmHg uzyskując bezbarwny olej. Został on rozpuszczony w 30 ml alkoholu izopropylowego, zneutralizowany stężonym HCl i rozcieńczony w 50 ml eteru dietylowego. Po spontanicznej krystalizacji, przefiltrowaniu, przemyciu eterem i wysuszeniu otrzymano 3,87 g chlorowodorku 2,5-dimetoksy-4-etylofenetylaminy (2C-E) w postaci wspaniałych białych kryształków. Podobne rezultaty można uzyskać przez redukcję nitrostyrenu w zawiesinie glinowodorku litu w THF bez użycia kwasu siarkowego. Do 11,3g Li[AlH4] w 300 ml bezwodnego THF jest kroplami dodawany roztwór 13,4 g 2,5-dimetoksy-4-β-nitrostyrenu w 75 ml w THF w czasie 2 godzin. Mieszaninę ogrzewano pod chłodnicą zwrotną przez następne 8 godzin i zakończono reakcję przez ostrożne dodanie 11 ml wody, następnie 11 ml 15% NaOH i ostatecznie 33 ml wody. Całość została przefiltrowana, przemyta THF TUF połączone przesącze zostały odparowane pod zmniejszonym ciśnieniem pozostawiając pozostałość. Ta ostatnia w ilości 15 ml została rozpuszczona w 300 ml CH2Cl2 i potraktowana 200 ml wody zawierającej 20 ml stężonego HCl. Podczas wytrząsania mieszaniny wytrącił się osad chlorowodorku rozpuszczonego następnie w pewnej ilości wody. Faza organiczna została wyekstrahowana dodatkową ilością rozcieńczonego HCl i obydwie fazy wodne zostały połączone. Po ich alkalizowaniu 25% NaOH faza ta ponownie została wyekstrahowana 3x75 ml CH2Cl2 i podczas usuwania rozpuszczalnika uzyskano 12,6 g bezbarwnego oleju. Został on rozpuszczony w 75 ml alkoholu izopropylowego i zneutralizowany stężonym HCl. Uformowana masa została ponownie rozpuszczona w 50 ml alkoholu izopropylowego i przefiltrowana. Po przemyciu eterem dietylowym i wysuszeniu otrzymano 7,7 g chlorowodorku 2,5-dimetoksy-4-etylofenetylaminy (2C-E) w postaci połyskujących białych kryształów.

Zastosowanie[edytuj]

Zastosowanie medyczne[edytuj]

Zastosowanie rekreacyjne[edytuj]

Inne zastosowania[edytuj]

Sposoby przyjmowania, dawkowanie i zagrożenia[edytuj]

Substancja zazwyczaj dostępna w formie proszku lub kryształu, przyjmowana doustnie lub wciagana do nosa.


Dawkowanie wg Erowid:[edytuj]

Doustnie

Działanie wyczuwalne: 2 - 5 mg

Lekko: 5 - 10 mg

Średnio: 10 - 15 mg

Mocno: 15 - 30 mg

Bardzo mocno: 25 - 40 mg


Wejście : 20 - 90 minut

Czas trwania : 6 - 10 godzin

Typowe postefekty : 2 - 6 godzinDonosowo

(dane mocno niepewne)


Działanie wyczuwalne: 1 mg

Lekko: 1 - 3 mg

Średnio: 3 - 7 mg

Mocno: 6 - 10 mg

Bardzo mocno: ponad 10 mg


Wejście : 1 - 10 minut

Czas trwania : 3 - 6 godzin

Typowe postefekty : 2 - 6 godzin

Funkcjonowanie na rynku lub w podziemiu[edytuj]

Chemia i farmakologia substancji[edytuj]

Uzależnienie i sposoby jego leczenia[edytuj]

Pamiętaj! Hyperreal posiada spis placówek pomocy uzależnionym: https://hyperreal.info/help

Status prawny w poszczególnych krajach[edytuj]

Polska[edytuj]

Substancja nielegalna w Polsce, znajduje się na wykazie substancji psychotropowych grupy IV-P. Jej posiadanie oraz handel nią są zabronione.

Pamiętaj! Na forum hyperreala mamy dział poruszający prawne kwestie użytkowania narkotyków: https://hyperreal.info/talk/prawo.html

Obecność substancji / rośliny w dziełach kultury i dyskursie społecznym[edytuj]

Zastrzeżenia

Informacje zawarte na stronach Narkopedii są opracowywane przez społeczność serwisu hyperreal.info. W żaden sposób nie mogą być traktowane jako źródła wiedzy medycznej, naukowej, co więcej, mogą być to informacje fikcyjne albo błędne. Ani serwis hyperreal.info, ani autorzy haseł, nie mają nic wspólnego z ewentualnymi szkodami na zdrowiu bądź ewentualnej śmierci czytelnika, który całkowicie odpowiada za swoje działania podjęte w konsekwencji zapoznania się z wiedzą dostępną w Narkopedii.

Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Serwis używa ciasteczek, ale wyłącznie abyś mógł się zalogować, nie wykorzystujemy ich do niczego innego.

Licencja

Zawartość Narkopedii jest dostępna na licencji CC BY-SA 4.0.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.